Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

SOLAR HOUSE CONCEPT, veri sorumlusu olarak “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

“KVKK’nun Aydınlatma Yükümlülüğü”nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”ine uygun olarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

Kişisel veri; 
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;
İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi;
Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;
ifade eder.

İLGİLİ KİŞİ
Kişisel verileri SOLAR HOUSE CONCEPT tarafından işlenen “siz”, web sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle “ziyaretçi” (İnternet) olarak tanımlanmakta ve kanun tarafından da ilgili kişi olarak kabul edilmektesiniz.

VERİ SORUMLUSU
Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan SOLAR HOUSE CONCEPT, veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLMESİ
Otomatik yöntemlerle, doğrudan sizin tarafınızdan ya da elektronik ortamda;
İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Kullanılan IP Protokolü, Ziyaret Edilen Sayfa, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi vs.) olan kişisel verileriniz (örnek: ad, soyad, ikamet adresi, e-posta adresi, telefon numaraları vs.) elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
KVKK Md.5/2a’ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakkındaki kanunda yer alan İnternet Kanunu’na (Madde 7/2) istinaden;
Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakkındaki kanunda yer alan İnternet Kanunu’na (Madde 7/2) istinaden;
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakkındaki kanunda yer alan İnternet Kanunu’na (Madde 7/2) istinaden;
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakkındaki kanunda yer alan İnternet Kanunu’na (Madde 7/2) istinaden;
Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakkındaki kanunda yer alan İnternet Kanunu’na (Madde 7/2) istinaden;
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakkındaki kanunda yer alan İnternet Kanunu’na (Madde 7/2) istinaden;
İşlem Güvenliği (IP adresi, ziyaret için kullanılan cihaz, bağlantı zamanı, bağlantı bitiş zamanı, kullanılan IP protokolü vs.) olan kişisel verileriniz, tarafımızca işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları vb. idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.
Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ
İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre “Kişisel Verileri Koruma Kurulu”na doğrudan şikâyette bulunulamaz.
Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı veri sorumlusuna, yani tarafımıza başvurarak kullanabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvurunuzu;
“Kolektif House – Barbaros Mh. Lale Sok. Ağaoğlu My Office No:2/13 Atasehir/İstanbul adresine, yazılı olarak;
info@solarhouseconcept.com elektronik posta adresine, kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak; yapabilirsiniz.
Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları” hakkındaki tebliğinden ulaşabilirsiniz.